Hospiceforum Norge - #åfullførelivet - de som følger. Intervju med Anne Bramo.

#åfullførelivet - de som følger. Intervju med Anne Bramo.

I denne serien blir vi nærmere kjent med folk som jobber med de som nærmer seg slutten av livet. De som jobber tett på, de som har ansvar for tjenester og bygger nytt og de som forsker på temaet. Først ut er enhetsleder i Foreningen for barnepalliasjon, Anne Bramo.

Anne Bramo har siden oktober hatt ansvaret for å etablere Andreas Hus, Norges første barnehospice. Som enhetsleder har hun en stor og sammensatt oppgave, som blant annet består i å bidra til prosjekteringen av bygget som skal bli Andreas hus, rekruttere personell og frivillige, fylle huset med et solid tilbud for familiene og etablere systemer for kvalitet. - Det som motiverer meg er at familier som står i lange livsløp som skal miste barna sine har blitt veldig forsømt. Det er vel det som motiverer meg helt i grunnen, og jeg vil bidra med å få til et bedre tilbud for disse familiene, forteller Anne.

  Anne Bramo, enhetsleder for Andreas Hus (FFB)

  - Men historien som leder opp til etableringen av barnehospice er også viktig for meg. Andrea som levde 17 år, og familien hennes som etterpå har tatt det store løftet det er å bringe frem den personlige historien og jobbe for at det skal komme mange flere til gode. Det koster mye å stå frem med en historie og bruke den. Styrken til Andreas hus er altså at ideen i Norge bygger på solide ekte røtter og faktisk familieerfaring, så vi bygger hele huset på et solid fundament, manges menneskers erfaring og moren Natashas kunnskap om barnehospice fra andre land i verden, sier Anne.

  Anne har lang arbeidserfaring, blant annet fra spesialisthelsetjenesten, i kommunene i ideell og privat sektor, og som politiker.

  - Som nyutdanna sykepleier jobba jeg med lindring og død i en egen enhet inne i en kirurgisk avdeling. Det arbeidet har fulgt med meg hele veien, det at vi må se hele mennesket. Men det synes jeg kommer ikke til syne noe annet sted enn i hospicefilosofien. Jeg ble minnet på det manglende tilbudet til barn og unge som statssekretær i arbeidet med Stortingsmeldingen om omsorg og lindrende behandling ved livets slutt. Jeg er også opptatt av åpenhet om døden, og det var viktig for meg i arbeidet med Stortingsmeldingen, sier Anne

  Andreas Hus skal bygges opp etter hospicefilosofien. Anne forteller at familiene skal komme til et omsorgsprogram der hele familien blir ivaretatt, og hele mennesket. Det betyr at fysiske, psykiske, sosiale, og åndelige og eksistensielle utfordringer skal bli møtt. I tillegg står frivilligheten sentralt. Det er mange som vil bidra, og det er viktig å tilrettelegge for dette. For Anne er det at det er en ideell organisasjon som starter dette viktig -Mange av de velferdstjenestene vi har i dag er utviklet ved at ideelle går foran, sier hun.

  Anne forteller at planlegging for driften av huset er en omfattende jobb, der også kunnskapsbygging og samarbeid er viktige element.

  - Foreningen for barnepalliasjon har fått på plass en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder, som skal forske på familier med alvorlig syke barn. Vi vil fortsette å samarbeide med kunnskapsmiljøene, for alt det vi gjør skal være kunnskapsbasert. Det er veldig viktig. Og siden vi skal være et supplement til de offentlige tjenestene, både spesialisttjenester og i kommunene, og da må vi drive med utstrakt samarbeid og vi ser at det er mange viktige arenaer der vi må inn. Egentlig vil vi samarbeide med alle som har en interesse av og oppgave med å jobbe for et bedre tilbud familier med alvorlig syke barn.

   Foto: Gry Lilleng

   For Anne er åpenhet om døden en viktig sak. Hun har opplevd at folk reagerer med respekt når de hører hva hun jobber med, at de uttrykker takknemlighet for at noen står i det som for de fleste er tungt og vanskelig.

   - Men så er det sånn at det ofte blir taushet. For det er et veldig vanskelig tema, vi har altfor lite åpenhet om døden. Derfor er jeg glad for at stortingsmeldingen setter åpenhet om døden på dagsorden. Vi må snakke mer om døden, både samfunnsdebatt, mer åpenhet hos helsepersonell og samtaler med våre nærmeste.

   Anne tror det er veldig få som har et avklart forhold til døden. En del sier at de har tenkt gjennom sin egen død, men det er ulike plan å ha et forhold til det på.

   - Jeg ser bare på mine venninner, som er i en alder der det er naturlig å miste foreldre, og egentlig hvor lite de har tenkt på å miste forelde. Hva det innebærer, og hvilke reaksjoner man kan få og det å ha snakket om døden med de som skal dø tror jeg gjør den siste tiden lettere. Derfor må vi få dette temaet opp og ut i samfunnet, på samme måte som vi snakker om det å få et barn. For da spør vi jo og belyser mange sider ved å få et barn.

   Foto: Gry Lilleng

   I møter med omgivelsene kan hun også oppleve at mange forholder seg litt unnvikende. - Vi synes det er verdens viktigste oppgave og har et mer naturlig forhold til døden og er helt inne i det hver dag, mens vi må ha respekt for at omgivelsene våre trenger tid. Det er mye følelser i forbindelse med temaet døden og det må vi respektere.

   Det vanskeligste med jobben jeg gjør er alvoret i det familiene står i. Det å dekke tilbudet er så krevende, men også så viktig. Her må alle spille på lag hvis vi skal få det til. Og derfor er det viktig at flere blir opptatt av døden og engasjerer seg, slik at vi kan se livet og døden i perspektiv, noe som gjør at vi skaper livskvalitet og liv i livet mens vi alle lever både barn og voksne sier hun.

   Hun tror at pandemien og oppslag om stengte sykehus og sykehjem har gjort at vi er mer oppmerksomme på døden og hva som er viktig. For eksempel det å kunne være sammen i den avsluttende fasen, nærhet til familien. - Voksne menn som gråter fordi de ikke kan være sammen med søsknene sine rundt foreldenes avskjed, det er sterke signaler synes jeg. Og helt nye signaler i det offentlige rom.

   Skisse av Andreas Hus

   Anne håper at Andreas hus vil stå klart etter planen, og at stedet blir fylt av mye varme og kompetanse, at det blir fylt med liv, lek og livskvalitet. På den måten kan familiene stå sterkere i den krevende situasjonen de er i.

   - Og så håper jeg selvfølgelig på flere hospice i hele landet. Og et mer helhetlig syn på mennesket, uansett hvor de vil være ved slutten av livet, om det er sykehus, sykehjem, hjemme, eller på hospice. Jeg håper at vi fremover får naturligheten tilbake i forholdet vårt til døden, avslutter Anne.

   Hospiceforum Norge vil følge etableringen av Andreas hus og ønsker Foreningen for barnepalliasjon og ønsker Anne all lykke til med arbeidet!