Hospiceforum Norge - Vi ønsker alle pårørende en flott dag!

Vi ønsker alle pårørende en flott dag!

22. september markeres den nasjonale pårørendedagen.

Hospiceforum ønsker alle pårørende en flott dag og håper på stor deltakelse i de mange arrangementene som finner sted i dag. Dere er en uvurderlig støtte til alvorlig syke og døende!

Hvem er de pårørende?

I den nasjonale spørreundersøkelsen (Helsedirektoratet 2021) defineres pårørende som «en som støtter, hjelper eller pleier en nærstående som følge av fysisk eller psykisk sykdom, alderssvekkelse, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet». Dermed kan pårørende være både foreldre, søsken, annen familie, venner, naboer eller arbeidskolleger. Målgruppen inkluderer de som er pårørende i dag, de som nylig har vært pårørende (inkludert etterlatte), og de som står nær noen som de ikke er i posisjon til å hjelpe fordi vedkommende ikke vil eller kan motta hjelp.

Dette året har, naturlig nok, vært preget av koronapandemien og mange pårørende har stått i veldig krevende situasjoner. Den nasjonale pårørendeundersøkelsen påpeker at mange har økt sin pårørendeinnsats under koronapandemien. Mer enn halvparten svarer at de har blitt begrenset i utøvelsen av pårørendeomsorg av restriksjonene knyttet til covid-19.

Pasienter og deres pårørende ved livets slutt har vist seg å være spesielt utsatt gjennom pandemien. Dette berører den døende selv og ikke minst blir pårørende stående i utfordrende situasjoner. 14 prosent i pårørendebefolkningen (Helsedirektoratet 2021). svarer at de har oppsøkt eller mottatt helsehjelp for belastninger som henger sammen med pårørendeinnsats. Smittevernhensyn har skapt ulike regler og regimer som har rammet dem hardt. Mange pårørende får ikke hjelp og flere er bekymret for egen helse når de står i den krevende pårørenderolle.

Hospiceforum har to prosjekter med særlig fokus på pårørende

Med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam har vi nå to prosjekter som kan møte et akutt behov pårørende har for å dele sine tanker, følelser og reaksjoner: «Medvandrer på veien - kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende» og «Samtaler rundt kjøkkenbordet».

Gjennom hjelpetelefonens samtaler kan behovet for hjelp kartlegges, bekymringer og opplevelser deles og gjennom veiledning kan den pårørende få hjelp til å mestre sin situasjon eller finne vei til hjelpen de har behov for.

Ta kontakt med oss på telefon 222 37 222

mandag 16-19, tirsdag - torsdag 10-13

Mer om prosjektet her

Med prosjektet "Samtaler rundt kjøkkenbordet" ønsker vi å bidra til at samtaler med våre nærmeste om det som er viktig for oss på slutten av livet får en form som kan gjøre det lettere å gjennomføre. Gjennom folkemøter i både fysisk og digitale versjoner vil deltakere få presentert et samtaleverktøy, som gir den enkelte mulighet til å reflektere over hva som er viktig for dem ved livets slutt og å kunne formidle dette til sine nærmeste.

Samtaler rundt kjøkkenbordet har egne nettsider med mulighet nedlastning av samtaleveiviseren

Les mer her

Gjennom våre prosjekter håper vi at pårørende blir bedre rustet til å ta gode valg for seg selv og de som de står nær med tanke på behandlingsvalg ved slutten av livet. I tillegg mener vi at samtaler om dette vil ha ringvirkning for at det blir mer åpenhet om døden i samfunnet generelt.