Hospiceforum Norge - Det viktige er å skape gode dager

Det viktige er å skape gode dager

Bli med den 20. mai 2022

Den 20. mai avholdes vårens viktigste konferanse i regi av Hospiceforum Norge og International Work Group on Death, Dying and Bereavement (IWG) med fokus på fremtidens omsorg ved livets slutt og vårt møte med sorgen som følger døden.


Pandemien med Covid-19 har vist oss at veien mellom livet og døden kan være kort. Alle restriksjonene med isolasjon og smitteforebygging har hatt stor betydning for den som var alvorlig syk og døende og ikke minst for de pårørende.

Mange kan ha opplevd ensomhet og stor sorg over å være pårørende til en alvorlig syk eller til å ha miste en nærstående uten å ha hatt muligheten til å være tilstede og yte den gode omsorgen på veien inn i døden. En pandemi utfordrer hele samfunnet og er en unntakstilstand. Vi kan kanskje tillate oss å si at pandemien har bidratt til en mer åpen dialog og mange tanker og felles refleksjoner omkring livet og døden i og med at den har berørt så mange av oss. Hvordan ønsker vi å ha det, når vi engang skal møte døden? Hvordan ønsker vi som pårørende å ta del i omsorgen for den døende? Og hvordan tenker vi, at vi som samfunn skal legge til rette for det gode livet inntil døden.

I dag dør mange på sykehus og behandlingsintensiteten er både høy og det koster mye. Med en større andel eldre i samfunnet bor flere på sykehjem og dør der. Det er fortsatt ikke mange som dør hjemme eller i andre institusjoner som f.eks. hospice. Morgendagens tilbud om lindrende behandling må sikre befolkningen større valgfrihet i forhold til hvor man vil være den siste tiden i livet og hvor man ønsker å dø.

Kanskje tiden er inne til å diskutere hvordan omsorgen og den lindrende behandling for uhelbredelig syke og døende mennesker skal organiseres, finansieres? Finnes det gode modeller for systematisk og godt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner? Hvordan får vi tilrettelagt for god og anerkjennende samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten, den uhelbredelige syke og de pårørende?

Dr. Julian Abel

På konferansen vil vi få innspill fra internasjonale miljø om disse viktige temaer. Dr. Julian Abel, en av redaktørene av

«Oxford Textbook of Public Health Palliative Care» som snart utgis, vil snakke om hvordan utvikle gode lokalsamfunn hvor omsorg for døende og familiene deres er et ansvar flere ut over det profesjonelle tjenestetilbudet kan og bør ta del i.


Hans arbeid fokuserer på hvordan hver og en av oss kan bidra når vi opplever død og sorg – det er ikke bare et anliggende for sykehus, sykehjem, hospice osv., men også for alle i samfunnet som f. eks. utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser, trossamfunn og nabolag.

Abel vil i sitt innlegg vise hvorfor og hvordan utvikling av samspill i lokalsamfunnet har en positiv innvirkning på omsorgen for døende og deres nærmeste såvel som andre viktige områder i lokalsamfunnet. Gjennom en samlet innsats fra alle tjenestesteder og nivå vil det kunne lette lidelse og sorg hos pasienter og pårørende og gi større mening i arbeidet med pasient og pårørende for helsepersonell i de ulike helseinstitusjoner.

Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

I Norge er det lagt føringer for dette arbeid i Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg». Her beskrives en tjeneste som til nå ikke har vært tilstrekkelig sammenhengende og preget av pasientens medbestemmelse, en tjeneste som i fremtiden skal være preget av en helhetlig tilnærming, styrket medvirkning og økt kompetanse slik at alle kan få en verdig avslutning på livet i tråd med egne ønsker. Dette er nettopp noe av det som Hospiceforum Norge ønsker å bidra til med sitt frivillige arbeid.

Og hva kan vi så lære av hverandre? Kunnskap og erfaringer både internasjonalt og nasjonalt vil bli belyst på konferansen 20. mai 2021 – bli med og bli klokere!

Fult program og påmelding

Early Bird før 16. mars!

Klikk her

Konferansen gjennomføres både med fysisk deltakelse og digitalt

Som medlem av Hospiceforum Norge får du kr 350 reduksjon - send melding for å få koden