Hospiceforum Norge - En konferanse som løftet blikket mot fremtidige løsninger

En konferanse som løftet blikket mot fremtidige løsninger

Fredag 20 mai arrangerte Hospiceforum den internasjonale dagskonferansen Sustainable End-of-Life Care for the Future. Der møttes fagfolk fra hele verden som talere og deltagere.

Tone Trøen, Leder for Helse og omsorgskomiteen

- Det kjennes godt å komme i gang med de viktige samtalene om hvordan vi sammen kan løse fremtidens utfordringer rundt omsorg ved livets slutt. Pandemien har vært en vekker for at vi ikke nødvendigvis er rustet når vi om få år har flere eldre enn yngre i samfunnet, sier initiativtaker for arrangementet, Astrid Rønsen.


Leder for Helse og omsorgskomiteen på stortinget, Tone Trøen, åpnet konferansen med en takk til Hospiceforum for deres bidrag til fagfeltet over mange år.

Dr. Julian Abel viser forskningen hans under dagskonferanse den 20.mai

Den relasjonelle faktoren overgår alle andre faktorer for at mennesker skal kunne leve gode liv, sa Julian Abel, dagens keynote speaker og redaktør for den nylig utkomne Oxford Textbook of Public Health Palliative Care. Han presenterte sine erfaringer med oppbygging av «Compassionate Communities». Relasjoner er selve limet i et samfunn og når du blir alvorlig, kronisk syk og nærmer deg slutten på livet blir dette en avgjørende faktor for hvordan den siste tiden blir. Da blir det viktig å utvikle bærekraftige lokalsamfunn hvor vi bedre tar vare på hverandre. Til det trenger vi gode modeller hvor folks engasjement og ressurser blir verdsatt og ivaretatt.

Videre ble viktige temaer presentert via dialoger mellom internasjonale og norske deltakere fra podiet. Hva har vi lært gjennom pandemien mht bedre omsorg for døende og familiene deres, modeller for fremtida for bedre å kunne velge å dø hjemme, og betydningen av større åpenhet om døden i samfunnet.

Panelsamtale med Danai Papadatou, Stephen Connor, Espen Rostrup Nakstad, Liv Bjørnhaug Johansen

IWG har gjennomgått forskning på konsekvenser for etterlatte under pandemien. Danai Papadatou presenterte funn som viser en økning i kompliserte sorgforløp hos etterlatte under pandemien som konsekvens av smittevernhensyn og tiltak. Stephen Connor presenterte gruppens "Call to action". Liv Bjørnhaug Johansen ga oss et innblikk i hverdagen fra innsiden av sykehus og opplevelsen av å gå fra å være tilrettelegger for gode relasjoner til å være portvakt. Hva det gjorde med sykepleierne som gruppe og hvilke konsekvenser hun så hos pasientene. Det å stå i slike dilemmaer skaper betydelig moralsk stress.

Espen Rostrup Nakstad la vekt på helsemyndighetenes dilemmaer under den siste pandemi og også historisk sett. Det ble en interessant panelsamtale mellom de fire om de etiske hensyn og om det er mulig å beslutte annerledes om vi kommer i en liknende situasjon igjen.

Camilla Kjellstadli, postdoktor Avdeling for helseregisterforskning og - utvikling, Folkehelseinstituttet

Camilla Kjellstadli presenterte funn fra sin forskning på hvor vi dør i Norge. Det er slående med så lave tall som 5% planlagt hjemmedød. Phil Larkin viste til flere mulige modeller for omsorg ved livets slutt. Videre presenterte Anne Kristine Espegren fra Fransiskushjelpen i Oslo deres hjemmehospicemodell. De har hatt en dobling av antall de bistår i å dø hjemme de siste årene. Dette svarer også til ønsker i befolkningen, i følge en gallup undersøkelse som ble gjort i 2020, der det på landsbasis viser at over 50% av befolkningen ønsker å dø i eget hjem.

Laura White og Reidun Førde i panelsamtale

Senter for medisinsk etikk, ved Reidun Førde, har på oppdrag fra helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide veileder for å implementere forhåndsamtaler i Norge. Dette er en samtale eller flere samtaler der pasientens ønsker for behandling står i fokus. I USA hvor de har de lang erfaring med "advanced care planning", som er fagtermen for dette, har de erfaringer med at det også er noe begrensninger med dette. Man har sett at få har reflektert over dette og sånn sett kan det være vanskelig å få ytret sine ønsker i en slik forhåndsamtale. Det er bakgrunnen for The conversation project som har som intensjon å invitere mennesker til å tenke over og ha slike samtaler med sine nærmeste på et langt tidligere tidspunkt, lenge før man får behov av helsetjenester.

Astrid Rønsen og Constance Holden i samtale om forhåndsamtaler

Hospiceforum Norge driver nå prosjektet Samtaler rundt kjøkkenbordet, støttet av Stiftelsen Dam, som baserer seg på The Conversation Project. Prosjektleder Laura White fortalte om folkemøtene de har arrangert rundt om i landet og hvilken respons dette har hatt. Hun ser at dette er en god bidragsyter til å nå stortingsmelding 24 sitt mål om mer åpenhet rundt døden.

Det ble en engasjerende panelsamtale med mye engasjement fra salen i denne sesjonen.

Etter endt dag snakket vi med flere strålende fornøyde deltakere som mente dette brakte nye perspektiver til pågående diskusjoner. En av deltakerne sa det slik: En konferanse av dette formatet er det lenge siden jeg har opplevd i Norge!

Flere av de utenlandske deltagerne var medlemmer i den internasjonale arbeidsgruppen International Work Group on Death, Dying and Bereavement (IWG) som skulle ha sitt møte med 70 deltakere fra hele verden i Lørenskog påfølgende uke. Tematikk fra prekonferansen var med å sette dagsorden og prege samtalene også der. Først og fremst var det Compassionate Communities-perspektivet som ble løftet frem.