95 88 91 91 post@hospiceforum.no

Norge trenger hospice

Astrid Rønsen og Bent Høie

Hospiceforum Norge er skuffet over ny offentlig utredning:
«NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende» ble i dag overlevert til helseminister Bent Høie.-Den store svakheten i innstillingen er at flertallet foreskriver en resept som først og fremst handler om mer av samme medisin. Jeg er skuffet over mangelen på nytenking. Derfor har jeg tatt dissens i utvalgets innstilling, sier Astrid Rønsen som også er styreleder i Hospiceforum Norge.

-Jeg mener at flertallet først og fremst er opptatt av å forsterke de tradisjonelle helsetjenestene. En bedre hjemmesykepleie, bedre tilbud på sykehjemmene og forsterket palliativ virksomhet på sykehusene. Altså mer av det samme, sier Rønsen.

Hospiceforum Norge er skuffet over at utvalget ikke går inn for å satse på Hospice. Vårt inntrykk er at det politiske Norge har forstått at det er behov for nytenking. Flere politiske parti har før valget i høst programfestet at de ønsker å få etablert flere Hospice i Norge. Derfor tror vi at NOUen vil bli mottatt med skuffelse av mange politikere.

I tiden som kommer skal mange flere dø. Det skyldes den demografiske utviklingen i landet vårt. Det trengs spesielt tilrettelagte tilbud. Både hjemmehospice og hospice som dag- og døgntilbud. Det finnes gode internasjonale erfaringer som tilsier at det er nødvendig å videreutvikle de tradisjonelle helsetjenestene.

Flertallet i NOUen er skeptiske til at det ved å satse på hospice etableres en særomsorg.

-Døden er en særlig del av livet. Helsetjenesten er heldigvis først og fremst opptatt av å behandle. Når det er klart at du skal dø så oppstår andre behov; du trenger et godt sted å leve når du skal dø. Døden bør flytte ut av den tradisjonelle helsetjenesten.

I sin dissens foreslår Astrid Rønsen:

  • Etablere hospice ulike steder i landet med forsterket hjemmetilbud, dag- og døgnfunksjon
  • 250 døgnplasser innen 5–10 år
  • En del av spesialisthelsetjenesten (statlig finansiert), men lagt utenfor sykehusets organisering og lokalisering, avtale via helseregionene
  • Prøve ut ulike modeller som skal evalueres
  • Utvikle egnede finansieringsordninger
  • Hospice som «fyrtårnfunksjon» skal fungere som utviklings- og kompetansesenter, aktivt samarbeide med kommunale tjenester; hospiteringsfunksjon, utviklings- og forskningsprosjekter

Denne dissensen støttes av utvalgsmedlem Natasha Pedersen, som også leder Foreningen for barnepalliasjon.

En rapport fra Oslo Economics slår fast at senger i et Hospice-døgntilbud ikke er dyrere enn hva en sykehusseng koster.

-Når alternativet er at folk dør på sykehus framstår altså Hospice som både billigere og bedre, sier Rønsen.

For mer informasjon kontakt Astrid Rønsen, telefon 473 18 852