Bli medlem

Hospice – både en filosofi og et sted

Hospice er omsorg og behandling i livets siste fase, for pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom, med kort forventet levetid. Et hospice har både døgnplasser og dagtilbud, og er et sted der mennesker kan fullføre sine liv, der døden betraktes som en naturlig del av livet og som har og tar sin tid. I møtet med livsavslutning og død skal den enkelte pasient og de pårørende møtes med respekt for egne verdier og livsforståelse, der det legges til rette for livsutfoldelse, samvær, fellesskap og aktivitet etter pasient og pårørendes egne valg. Hospice følger opp syke og pårørende – ikke bare gjennom den siste tiden, men også etter dødsfallet. Hospice baserer seg på et menneskesyn der individet forstås som et unikt og helt menneske med fysiske, følelsesmessige, sosiale, åndelig/eksistensielle og religiøse behov.

Hospice fordrer optimal tverrfaglig kompetanse, omfattende både medisin, sykepleie, psykologi, sosialt arbeid, interesse for og vekt på pasientens interesser og ressurser, fysioterapi, ernæring, teologi/religion, sosiologi, kunst og kultur. Den kliniske praksis i hospice bygger på, og anvender vitenskapelig kompetanse av palliativ art. Dette gir grunnlag for kompetanse- og fagutvikling som ressurssenter i samarbeid med de regionale sentre for palliasjon og palliative sentre ved sykehus.

Dagens tilbud

I Norge i dag eksisterer det fire institusjoner bygget på hospicetradisjonen som benytter hospicebetegnelsen. Disse institusjonene er:

 • Hospice Lovisenberg, Oslo
 • Hospice Sangen, Hamar (dagenhet)
 • Hospice Austjord, Ringerike
 • Hospice Stabekk, Bærum

I tillegg driver Fransiskushjelpen en pleietjeneste, et ressurssenter innen lindrende behandling i hjemmene. De arbeider etter hospicefilosofien, som innebærer en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende. Dette for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter. Pleietjenesten er et ambulerende hospiceteam i Oslo, og Fransiskushjelpen samarbeider nært med sykehus og bydeler. www.fransiskushjelpen.no

De siste årene har det også blitt etablert palliative enheter på ulike sykehjem. Oversikt over disse tilbudene finner du på www.pallreg.no

Hospicebevegelsens historie

Den internasjonale hospicebevegelsen har sitt utspring i England på 1960-tallet, og knyttes i stor grad til Cicely Saunders’ forståelse og tydeliggjøring av denne. Hun la vekt på å «legge liv til dagene» og hun avviste at den siste levetiden var en passiv ventetid. Hospicefilosofien handler om å legge forholdene til rette og fremme det som gir liv til livet, samtidig som vi arbeider aktivt for å lindre det som er smertefullt og vanskelig.

Styre

 • Astrid Rønsen (styreleder)
 • Lill-Karin Aanes (nestleder)
 • Hanne Stensrud Mills
 • Berit Lenngren
 • Jan-Petter Balavoine
 • Anne-Kristine Tischendorf (varamedlem)
 • Anett Balling Sievers-Dalby (varamedlem)

Vedtekter