Hospiceforum Norge - Et viktig gjennomslag for hospice, men gode intensjoner er ikke nok

Et viktig gjennomslag for hospice, men gode intensjoner er ikke nok

Mange gode avklaringer i stortingsmeldingen om «Lindrende behandling og omsorg» – men også behov for forbedringer.

Hospiceforum mener at Meld. St. 24 2019–2020 - Lindrende behandling og omsorg - på flere områder svarer positivt på Hospiceforums forventninger til meldingen. Det er positivt at regjeringen i meldingen klart slår fast at regjeringen legger hospicefilosofiens helhetlige tilnærming til grunn for utviklingen av tjenestetilbudet.

Henriette Høyskel er styreleder i Hospiceforum Norge.

– For oss i Hospiceforum er det viktig å understreke at det ikke er nok å si at man legger hospicefilosofien til grunn. Myndighetene må også være villige til å endre og utvikle de samlede tjenestene i tråd med filosofien. Rammebetingelsene må derfor underbygge filosofien, sier Henriette Høyskel, som er nyvalgt leder i Hospiceforum.

Del gjerne denne saken på Facebook

Klikk her

– Det er derfor ekstra gledelig at regjeringen i meldingen så klart gir uttrykk for at de ønsker å legge til rette for at mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg, skal få mer valgfrihet gjennom et større mangfold av tilbud i årene som kommer. Regjeringen slår fast at alle bør få økt mulighet til å velge hvor de skal motta lindrende behandling og omsorg, og få økt innflytelse over innholdet i tilbudet, sier Høyskel.

I motsetning til flertallet i utvalget som utarbeidet NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende, så slår regjeringen fast at de ønsker flere hospice etablert i Norge.

I meldingen sier regjeringen bl.a.:

«Regjeringen vil bidra til et mangfold i tjenestetilbudet og stimulere til at frivillige og ideelle aktører kan etablere lindrende enheter som et tillegg til tjenester som ytes i offentlig regi. Lindrende enheter/hospice er tilbud som hovedsakelig gjelder pasienter i livets siste fase, men kan også omfatte oppfølging av pasienter i andre faser av et forløp. Lindrende enheter/hospice kan bidra til å gi hverdagen meningsinnhold, understøtte hverdagslivets aktiviteter og opprettholde og styrke personens identitet. Livskvalitet, trygghet og smertelindring er sentralt. For å få til dette, er det viktig å ha en helhetlig, tverrfaglig og personsentrert tilnærming. En lindrende enhet/hospice kan inneholde ulike tilbud på dag- og døgnbasis.»

Astrid Rønsen, nestleder i Hospiceforum Norge. Foto: Marit Fonn.

– Dette er et viktig gjennomslag for oss i Hospiceforum. Regjeringen slår nå fast at hospice trengs og er ønsket også i Norge, som en forutsetning for økt valgfrihet for den døende og dennes familie. Det er viktig å forstå at hospice ikke bare er en institusjon med dag- og døgntilbud. Et godt hospice forsterker kommunehelsetjenesten med kapasitet og kompetanse. Hjemmehospice blir en viktig forutsetning for at regjeringen skal nå sitt mål om at flere skal ha mulighet til å dø hjemme, sier Astrid Rønsen, som er nestleder i Hospiceforum.

Rønsen var også medlem av det offentlige utvalget som la fram NOU 2017:16. Rønsen tok der dissens fordi hospice ikke var inkludert i anbefalingene fra utvalget.

For å bidra til større mangfold og til økt valgfrihet, har regjeringen etablert en tilskuddsordning til etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospicefilosofien i regi av ideelle og frivillige aktører.

– Dette er også veldig bra, fordi veien til flere hospice nettopp er økonomiske midler som stimulerer til etableringer, og som samtidig gir et nødvendig driftsgrunnlag. Det finnes mange lokale initiativ som ønsker å komme i gang, sier Rønsen.

– Men dette er også meldingens svake punkt. I årets statsbudsjett er det bevilget omlag 30 millioner kroner til denne ordningen. Det holder knapt til driften at ett hospice. Skal regjeringen få på plass den valgfrihet de ønsker, og det mangfoldet i tilbud de etterspør, må denne bevilgningen økes svært mye. Det er også viktig at det presiseres at bevilgninger over ordningen kan gis varig til de hospicene som etableres. Det holder ikke at det gis støtte til etablering og oppstart, sier Rønsen og fortsetter:

– Det finnes ingen Sareptas krukke som kan finansiere hospice etter at etableringsfasen er over. Her må staten ta et langsiktig finansieringsansvar. Dette vil vi være et viktig budskap når vi skal i dialog med stortingsrepresentantene som nå får meldingen til behandling, sier Rønsen.

Meldingen sier videre:

«For at hjemmetid og hjemmedød kan bli en valgmulighet for flere, skal Helsedirektoratet gjennomføre et treårig program for utvikling av ulike modeller for hvordan man kan legge til rette for mer hjemmetid og hjemmedød for personer i livet siste fase. Modellene skal utarbeides på bakgrunn av både internasjonale og nasjonale erfaringer og testes ut i enkelte kommuner.»

– Også dette er et punkt i meldingen vi er svært godt fornøyd med, sier Høyskel. Og selvsagt vil vi i Hospiceforum bidra til dette. Vi tror at det kan utvikles mange spennende modeller der et hospice drevet av ideelle og frivillige kan være nøkkelen til en god modell for mer hjemmetid og hjemmedød for personer i livets siste fase. Men også her er nøkkelen at ambisjonene følges opp med økonomiske bevilgninger, sier Høyskel.

Hospiceforum vil etterhvert komme tilbake med en mer helhetlig gjennomgang av stortingsmeldingen.

Hele stortingsmeldingen kan du lese på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet.

Klikk her