Hospiceforum Norge - Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre

Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre

Hospiceforum Norge har i samarbeid med musikkterapeut Trine Lise Aasheim og med støtte fra Stiftelsen Dam satt i gang prosjektet ”Sang-App; Aktivitetsberedskap for sårbare eldre”. I løpet av prosjektet, utvikler Trine Lise et verktøy som gjør det mulig for personalet å mestre og bruke sang i sin daglige samhandling med pasientene, og sangene vil være tilrettelagt for målgruppen.

Trine Lise Aasheim

Trine Lise har i flere år drevet ulike prosjekter på sykehjem og institusjoner i forbindelse med opplæringsprogrammet ”Gjenklang”. Materialet; CD-ene/sangheftene (verktøyet) som brukes er utarbeidet i forbindelse med dette programmet og tilrettelagt for målgruppen.

Tenk om vi hadde en app basert på de eldres egen livserfaringskapital, som kunne bidra til aktivitet og meningsfullt livsinnhold i hverdagene, og til at mennesker kan leve hele livet.

Aktivitet er viktig for alle, og når funksjoner svikter er vi avhengig av tilrettelegging slik at det skapes mening og livsinnhold i dagene våre. I stortingsmelding; Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet, er aktivitet og fellesskap et av fem satsningsområder for eldreomsorgen som myndighetene vil prioritere.

På norske sykehjem skal pasientene få helhetlig omsorg. Aktivitet og godt livsinnhold er derfor noe av det pasientene trenger hver dag. Den stimulerende aktiviteten har hatt trange kår under pandemien på grunn av nødvendige restriksjoner, og det har vært umulig for folk utenfra å komme inn for å bidra.

Målet med prosjektet er å utvikle en sang-app som vil være enkel å bruke, og ikke krever noen musikalske forkunnskaper. Et verktøy som gjør det mulig for personalet å mestre og bruke sang i sin daglige samhandling med pasientene, og sangene vil være tilrettelagt for målgruppen. Den tar utgangspunkt i de eldres ressurser, representert av gjenkjennelige sanger fra deres eget livsrepertoar. Dette kan skape mestring og god livskvalitet, og bidra til trygghet og velvære i en svært sårbar livsfase.

Pårørende og frivillige kan også bruke app-en, som vil inneholde ca. 100 sanger. Den vil tilrettelegges slik at de ansatte ved noen få tastetrykk kan initiere meningsfull aktivitet, og den vil inneholde forslag til tema og tilhørende sanger, både for korte og lengre sangstunder.

Trine Lise sammen med beboer på sykehjem

App-en vil utvikles i løpet av 2021-2022, og testes ut på flere sykehjem.


App-en vil bidra til å styrke aktivitets-beredskapen, og sørge for at personalet er bedre rustet til å kunne tilrettelegge for god og meningsfull aktivitet, uten å måtte være avhengig av folk utenfra.

Støttet av Stiftelsen Dam