Hospiceforum Norge - Vi avslutter prosjektet "Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende"

Vi avslutter prosjektet "Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende"

Tiltaket for å møte behov pårørende uttrykte overfor oss i første del av pandemien, ble opprettet for et år siden med støtte fra Stiftelsen Dam.

Sylvie Demers «La Vie Comme Un Passage»

Det er utfordrende å få hverdagen til å fungere når en nærstående er alvorlig syk. Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å støtte pårørende i belastende situasjoner med alvorlig sykdom og evt. død gjennom samtaler og veiledning.


Dette ble vanskelig å ivareta i perioden med Coronapandemien. Ekstra utfordrende ble det, ble det innført strenge besøksrestriksjoner på sykehusene og helseinstitusjonene. Det medførte at pårørende ikke fikk være til stede for sine alvorlig syke nære personer.

Det opplevdes sterkt belastende for mange ansatte i helsetjenesten å ikke kunne følge en nærstående gjennom sykdomsforløpet og ikke kunne bidra til en verdig avslutning på livet.

Hospiceforum Norge ønsket derfor å etablere et tilbud om en kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende. Hospiceforum søkte om midler til dette fra Stiftelsen Dam og de bidro med midler til etableringen. Tilbudet startet opp 2.8.2021.

Samtalene gjennom kontakttelefonen har hatt varighet mellom 45 min – 60 min. De pårørende som har tatt kontakt har oftest vært pårørende til alvorlig syke og døende som ikke har vært i institusjon, men hjemme. Enkelte har vært innlagt i sykehjem.

Jette Foss, prosjektleder

Relasjonen til den pårørende har variert alt fra den sykes barn, voksne søsken og ektefeller. Et felles trekk i samtalene har vært behovet for å ha noen å snakke med, en opplevelse av ensomhet i situasjonen og et sterkt ønske om å kunne gjøre noe.


Gjennom samtalene har innringer vist evne til å beskrive situasjonen de er i, og følelsene de kjenner på. Å få lov å dele sine tanker og følelser med noen som lytter og stiller spørsmål, har ofte bidratt til at innringer får sortert tankene og selv kommer frem til hva som vil være det beste i den aktuelle situasjon.

- Nå avsluttes dette prosjektet. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse og kunnskap vi har opparbeidet gjennom dette prosjekt til andre som driver med pårørendearbeid. Og vi vil opprettholde kontakt med de miljøene vi har etablert samarbeid med, sier Prosjektleder Jette Foss